Deklaracja Polityki ZSZ

Nadrzędnym celem LEADER TECH Ltd. Sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb i spełnienie oczekiwań naszych klientów w zakresie dystrybucji i serwisu technicznego uszczelnień technicznych oraz remontu, modernizacji, naprawy i regeneracji armatury przemysłowej. Firma dąży do kształtowania wizerunku jako wiarygodnego i kompetentnego partnera współpracującego z klientami i dostawcami w sposób oparty na wzajemnych korzyściach i poszanowaniu interesów.

Chcemy być firmą przyjazną środowisku, promującą zasady zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnie korzystającą z zasobów. Wszyscy jesteśmy zaangażowani w zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz jesteśmy odpowiedzialni za dbanie o urządzenia i instalacje.

Działalność firmy jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi wymaganiami, w tym normami dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zarząd firmy zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu zarządzania oraz określa strategiczne cele jakości, BHP i środowiska:
- budowanie wizerunku wiarygodnego przedsiębiorcy,
- dbałość o wysoki poziom świadczonych usług w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska,
- zapobieganie zanieczyszczeniom, minimalizacji ewentualnych oddziaływań,
- bezpiecznym podejściu do pracy poprzez zapobieganie wypadkom i poważnym awariom.

Realizowane poprzez:

  • zaangażowanie najwyższego kierownictwa w kreowaniu kultury zarządzania jakości oraz zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania niniejszej Polityki ZSZ
  • przestrzeganie wymagań przepisów prawnych mających zastosowanie do prowadzonej działalności,
  • zapewnienie klientom dostaw materiałów uszczelniających oraz usług z zakresu regeneracji armatury o wymaganej jakości w sposób bezpieczny i efektywny ekonomicznie,
  • podnoszenie kwalifikacji, umiejętności zawodowych i świadomości pracowników oraz aktywnego wspierania wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, ochrony środowiska i bhp oraz motywowanie pracowników do realizacji zaplanowanych celów,
  • systematyczne identyfikowanie i analizowanie ryzyk i szans związanych z procesem produkcji i sprzedaży materiałów uszczelniających oraz realizacją usług w zakresie regeneracji armatury przemysłowej,
  • współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami,
  • identyfikację wszystkich aspektów środowiskowych, ich okresowe przeglądy oraz stałe nadzorowanie aspektów znaczących,
  • dążenie do poprawy i ciągłe doskonalenie poprzez regularne monitorowanie, oceny i przeglądu systemu BHP.

Polityka ZSZ jest ogólnie dostępna i komunikowana wszystkim pracownikom oraz podmiotom współpracującym z firmą LEADER TECH Ltd. Sp. z o.o.

Dążąc do pełnego osiągnięcia celów zawartych w Polityce ZSZ, firma zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością, środowiskowego i BHP oraz do zapewnienia zasobów i środków do jej realizacji.